Ученички парламент

Имамо и Ученички парламент који је основан октобра 2007.г. и броји 20 чланова...

Ученички парламент обухва по 2 ученика 7. и 8. разреда, а по потреби прикључиће се и ученици 6. разреда како би се припремили за преузимање те улоге од следеће школске године.

Парламент ће се састајати једном месечно, а по потреби и више пута. Размотрамо имеђу осталих и следећа питања:

  1. правилник о раду Ученичког парламента и избор руководства,
  2. упознајемо ученике са планом реализације програма „Професионална орјентација на преласку у средњу школу“,
  3. посетићемо неке школе у нашој општини, представити рад нашег парламента и дружити се са парламентима других школа и разменићемо искуства о раду,
  4. Учествовање у хуманитарним акцијама.
  5. учествоваћемо у организовању и реализацији акције Професионална орјентација – избор занимања,
  6. учествоваћемо у превенцији насиља, занемаривања и злостављања вршњачком едукацијом,
  7. учествоваћемо у раду тимова за Самовредновање и Развојно планирање, представићемо своје активности Савету родитеља и Наставничком већу и реализоваћемо и друге активности које предвидимо у току школске године.