Брзина читања

Читање је једна од најзначајнијих вештина које ученици стичу у основној школи. Значај брзог и правилног читања, са разумевањем је огроман а свакако је и најбитнији предуслов за већину школског учења.

Већ у осмој години у нашој школи се спроводи - Једноминутни испит гласног читања. Тестом се мери савладаност технике у читању одговарајуће брзине. Речи у тексту су неповезане тако да се не мери разумевање. Реч је о низу од једносложених и познатих до сложених и непознатих ученику.

За сваки разред потребно је да се прочита за један минут одговарајући број речи како би се на задовољавајући начин могли пратити наставни садржаји чије су лекције све дуже са већим узрастом.

Поред брзине читања са ученицима 2-6 разреда спроводи се и тестирање - Разумевање прочитаног текста.

Потребан број речи који се прочита за један минут по разредима су:

  1. раз.: 35-45
  2. раз.: 45-59
  3. раз.: 60-69
  4. раз.: 70-74
  5. раз.: 75-79
  6. раз.: 80-84
  7. раз.: 85-89
  8. раз.: 90-120